Dokumentacje Kosztorysowe


Biuro Projektowo Usługowe „MAKBUD” Michał Knap w zakresie swych prac oferuje sporządzanie jednorazowych kosztorysów jak i systematyczną obsługę różnych firm. Zakres oferowanych prac kosztorysowych obejmuje sporządzanie :

 • Kosztorysów inwestorskich,
 • Kosztorysów ofertowych,
 • Kosztorysów zamiennych,
  - Kosztorysów powykonawczych,
  - Weryfikacji kosztorysów,
  - Przedmiarów,
  - Obmiarów,
  - Specyfikacji technicznych,
 • Przygotowanie dokumentacji i ofert przetargowych.
   

Kosztorys inwestorski
To opracowanie, na podstawie którego zamawiający ustala wartość zamówienia. Podstawą do jego wykonania są: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania określone przez zamawiającego, ceny jednostkowe robót podstawowych przyjęte według cen rynkowych, w tym dane z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
 Kosztorys ofertowy
Stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, jako propozycja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
 Kosztorys zamienny
Stanowi kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych do wykonania ilości jednostek przedmiarowych robót.


- Kosztorys powykonawczy jest dokumentem określającym rzeczywiste koszty wykonania i przysługujące wynagrodzenie wykonawcy, znajdujące wiarygodne potwierdzenie w dokumentacji technicznej, książce obmiaru, dziennika budowy z uwzględnieniem robót dodatkowych. Kosztorys powykonawczy jest sporządzany z wykorzystaniem podstaw i zasad, na których opracowano kosztorys ofertowy lub zapisanych w umowie w warunkach kiedy strony umówiły się o wynagrodzenie kosztorysowe

- Weryfikacja kosztorysów polega na sprawdzeniu poprawności sporządzenia dokumentacji kosztorysowej, prawidłowości dobrania cen materiałów, sprzętu i stawki roboczogodziny oraz przyjęcia wartości narzutów.

- Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Obmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania,
 Przygotowanie dokumentacji i ofert przetargowych
polega na skompletowaniu wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu przetargowym i ułożeniu ich w kolejności wymaganej przez jednostkę organizującą przetarg.

 
 
  design by szpila media

O FIRMIE   |   OFERTA   |   REFERENCJE   |   GALERIA   |   KONTAKT