Dokumentacje Budowlane


Biuro Projektowo Usługowe „MAKBUD” Michał Knap w zakresie swych prac oferuje także wykonania wszelkich dokumentacji budowlanych tj:

  • Adaptacje
  • Inwentaryzacje budowlane
  • Ekspertyzy techniczne
  • Przeglądy techniczne budynków
  • Audyty oraz certyfikaty energetyczne.


Adaptacja
Polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań Inwestora. Adaptacja polega głównie na dostosowaniu konstrukcji budynku, a w szczególności jego fundamentów, do indywidualnych warunków gruntowych. Należy uwzględnić m.in. rodzaj gruntu, wysokość lustra wody, spadek terenu, strefę przemarzania i opadów itp. Adaptacja obejmuje też dostosowanie do wymagań stawianych przez lokalne urzędy, wynikających z WZiZT lub z wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania danego rejonu.
Adaptacja to także wykonanie planu zagospodarowania działki i naniesienie na ten plan projektu.
 Inwentaryzacja budowlana

Inaczej projekt techniczny przedstawiający rzeczywisty stan budynku. Sporządzany w celu odtworzenia brakującej dokumentacji budynku na potrzeby planowanej inwestycji związanej z przebudową obiektu.
Opinia techniczna sporządzana jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.
 Ekspertyza
Jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.
 Przegląd techniczny
Niezbędny co najmniej raz w roku , polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
Przegląd techniczny, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 Certyfikat energetyczny
Inaczej mówiąc, jest to Świadectwo Charakterystyki Energetycznej to dokument wydany przez upoważnionego eksperta i określający wielkości energii pierwotnej (to znaczy z uwzględnieniem uciążliwość nośnika energii dla środowiska naturalnego) w przeliczeniu na powierzchnię oraz ocenę poziomu jakości energetycznej budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową . Certyfikatem objęta jest nie tylko energia tracona przez przegrody, czy w instalacji grzewczej, ale także i instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego. Zużycie energii dotyczy również chłodu oraz energii elektrycznej zużywanej do napędu urządzeń c.o. i c.w.u.
Obowiązek wykonania świadectwa energetycznego wprowadza nowelizacja Ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.

 
 
  design by szpila media

O FIRMIE   |   OFERTA   |   REFERENCJE   |   GALERIA   |   KONTAKT